AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz AMAVET Šumperk Robo club Eda Shop
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Jak na to?

Jak na to ?
30. srpna 2013  

Odpov?? je velice jednoduchá, sta?í mít internet a podívat se, jak to d?lají jinde. T?eba v ?ín?, ve Spojených arabských emirátech nebo v Indii. Nejv?t?í technologické centrum budované spole?n? s ?ínou bude paradoxn? v B?lorusku. Bohu?el tam chybí demokracie, ale kdy? se n?co ?ekne, tak to jde. Je to stra?né smutný p?íklad.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

Těm, kteří považují současné politické hrátky za přechodný jev a myslí především na budoucnost svých dětí
18. ledna 2020  

   Také máte pocit, že současné politické strany se málo věnují rozvoji IT, hi-tech technologií a nových trendů v oblasti vědy a techniky s dopadem do výroby? Že naše země v těchto oborech zaostává za nejrozvinutějšími státy světa?
   Věda a technika na té nejvyšší úrovni ovšem často předznamenávají budoucí úspěch každé země v globálním svtě, stávají se měřítkem jejího ocenění a přispívají k rozvoji dalších odvětví společenského života.
   Na?e zem? v konkurenci nejvysp?lej?ích stát? nepropadá, ale rozhodn? ani nevzkvétá. P?itom práv? jednotlivé ?eské ruce a jednotlivé ?eské mozky se ve sv?t? mnohdy t??í skv?lé pov?sti. Je t?eba posunout se dál, vý? a razantn? kup?edu.
   Nov? vznikající Strana pozitivních deviací si klade za cíl prosadit práv? tyto neprávem opomíjené hodnoty. Rozvoj moderních technologií pova?ujeme za jeden z klí?ových krok? k znovunastolení konkurenceschopnosti ?eské republiky v globálním sv?t?.
Máme potenciál se pom??ovat s t?mi nejlep?ími! Jen musíme na?im kreativním, mladým lidem poskytnout dostate?ný prostor, kvalitní podmínky a dobré zázemí. A také jim pomáhat vyráb?t to, co oni vymyslí. A za?ít musíme u? tam, kde se geniální mozky budoucnosti rodí: ve ?kolách, ?kolních krou?cích i zájmových organizacích.
   Nejsme politickou stranou, která se bude ha?te?it se soupe?i na levici ?i pravici. Nehodláme se ú?astnit nikdy nekon?ících p?tek, mnohdy o neuchopitelné detaily. Neusilujeme o výnosné posty v parlamentu, Senátu a vlád?. Na?ím cílem je v?emi dostupnými prost?edky podporovat rozvoj technologií 21. století a jejich za?len?né do ka?dodenního ?ivota na?í zem?.
   Pokud budeme úsp??ní, ?eská republika se bude op?t nenápadn?, ale bez ustání posouvat mezi elitu sv?tového spole?enství. A v zemi, která za?ne prosperovat ekonomicky, bude mnohem snaz?í prosazovat i programy sociální, ob?anské ?i kulturní. A co je d?le?ité - op?t budeme moci svobodn? rozhodovat o tom, kde, co a pro koho, se v na?í zemi bude vyráb?t nebo stav?t.
   Na t?chto stránkách budete pr?b??n? nalézat na?e názory a návrhy cest, kterými by se na?e zem? p?i své obnov? m?la ubírat. Pomozte nám vybrat ty nejlep?í, abychom p?i putování za perspektivní budoucností krá?eli p?ímo, bez oklik, zdr?ení a slepých uli?ek.

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz