www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Na?e kucha?ka  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Naše kuchařka
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

K p?íprav? pot?ebujete:

  • Chytré a kreativní odvá?livce. Nebojte se, je jich dost. V diskuzích na Facebooku ?asto n?kte?í chybí, proto?e d?lají mnohem u?ite?n?j?í práci. P?ibývají ale velmi rychle spole?né pracovní kancelá?e, HUBy, kreativci se scházejí, jak se dá, existují Startup týmy, kluby a dal?í vychytávky.
  • Talentovanou mláde?. Tak té jsou v populaci tak 4 %, mezi mladými t?eba i 8 %. Tyhle lidi poznáte podle toho, ?e jim nerozumíte. Mluví takovou divnou ?e?í a tou va?í pohrdají. Jste pro n? historie, bez které se obejdou, maximáln? jste intendant, který jim zaji?ťuje stravu a bydlení.
  • Potom je t?eba uv??it. Uv??it, ?e, jak jsme kdysi ?íkali, ty kapitalisty do?eneme. Nejhor?í je, ?e u? nás p?edb?hli nejen ti kapitalisté, ale tém?? v?ichni. V Malajsii jsou robotické sout??e oblíbené asi jako ve ?pan?lsku bý?í zápasy. Proto je také ?pan?lsko tam, kde je.
  • Nakonec u? to chce jen být jedním z nás. Tedy fandit na?í Stran? pozitivních deviací, nic víc.
  • ;

    Není další text k článku