www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Program strany - vize  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Aktuality
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realizačních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivních deviací udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2020.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2025 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovník?, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zam?stnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí nové zaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mládež a snížily tak pravděpodobnost, že se nechá svést na cestu nicnedělání, případně drog a dalších kriminálních činností.
 • Zaměříme se na vytvoření, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, například Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, protože většina malých firem o svá vývojová centra už dávno přišla. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních součástek a komponentů, s dodavateli software a dalšími subjekty, které tvoří množinu dodavatelů nutných pro tvorbu konečných hi-tech produkt?. Všechna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvořit síťový systém téměř podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dalšími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí přizpůsobit i systém vzdělávání, a to od 6. třídy základních ?kol.
 • Budeme maximálně propagovat využívání výměnných pobyt? mládeže a pracovník? za účelem získávání praxe, vzdělávání a především získávání dovedností. Vše by přitom mělo být zacíleno na přínos těchto pobytů ke zkvalitňování našeho vývoje a výroby se zaměřením na konkurenceschopnost, inovace a myšlenkové predátorství našich lidí.
 • Nebudeme se však vyhýbat žádným jiným problémům naší společnosti, zdánlivě s návratem konkurenceschopnosti české ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní péče, systém předškolní péče o děti, kultura, média, zábava a celé spektrum služeb, to vše musí vytvářet kvalitní podmínky pro život v české republice. Jinak naše děti technicky připravíme pro budoucí zaměstnání a ony s těmi znalostmi vyrazí do světa. Nejsme proti tomu, aby naše děti pracovaly v zahraničí, jde ale o to, že ty, kdo jsou nyní v produktivním věku, musí někdo zabezpečit, až zestárnou. Proto naopak uvítáme, kdy? se k nám podaří přilákat talentované lidi ze zahraničí.
 • ;


  Warning: include(zpravytxt/Array): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.edovacesta.cz/www/spdev/zpravy_plnytxt.php on line 110

  Warning: include(zpravytxt/Array): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.edovacesta.cz/www/spdev/zpravy_plnytxt.php on line 110

  Warning: include(): Failed opening 'zpravytxt/Array' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.edovacesta.cz/www/spdev/zpravy_plnytxt.php on line 110