www.ebene.bene.cz - texty článků a zpráv 
 
Název článku: Úsp??ní ml?í, neúsp??ní jsou zticha  Obrázek
není
Staženo z webu:www.ebene.bene.cz
Autor, zdroj: Tomá? Smutný
Kategorie: Výchozí stav
Pořízeno dne:

Název přílohy:    Otevři přílohu   Diskuze k článku
Název fotogalerie:    Ukaž fotogalerii Tisk
Název odkazu:    Jdi na odkaz Pošli e-mailem

Budete-li se dnes náhodn? vyptávat, jak?e to s námi, s ?eskem vypadá, dostanete z valné ?ásti odpov?dí s negativním hodnocením. Asi ty nej?ast?j?í budou, ?e lépe u? bylo a nebo ?e jsme v koncích. Jen ojedin?le získáte informaci, ?e n?kde to funguje. Ano, v pom?ru asi 1:10 je ?ada firem úsp??ných. Je sice pravda, ?e ne v?dy jsou tyto aktivity spojené s konkurenceschopností a inovacemi, ?asto jsou to firmy, které p?ímo ?ijí z negativního stavu na?í spole?nosti, ale to te? nebudeme hodnotit.

V ka?dém p?ípad? je zde ur?itá ?ást ekonomiky, která jede. V první skupin? jsou velké podniky, které bu? zdárn? pro?ly po?átkem na?eho nového kapitalismu, ?i na?ly nového investora a nebo jsou p?ímo zahrani?ní. V druhé skupin? jsou poctiv? vybudované firmy úsp??ných podnikatel?, kte?í prost? neud?lali vá?né chyby, m?li vizi a nosný program. Dnes jsou tyto firmy na stejné úrovni jako sv?tová konkurence, v?t?ina z nich postupn? p?esunuje segment úsp?chu zejména na zahrani?ní trhy a pokra?ují v tomto trendu dál. T?etí skupinou jsou malé mladé aktivní firmy startupového typu, které ji? ?asto podnikají i mimo území ?eské republiky, a i kdy? jejich úsp?ch bývá n?kdy krátkodobý, pokra?ují v podnikání a hledají nové p?íle?itosti. Prost? se u? neztratí. Dal?ích, mén? ?etných variant je mnoho.

Podstatné je to, ?e, jak ?íkáme, ostr?vky pozitivních deviací tady existují, jejich po?et u? ale p?íli? neroste. To je pochopitelné, proto?e startovat nové aktivity v krizi lze jen velmi t??ko. V?t?ím problémem je to, ?e jsou tyto ostr?vky pozitivních deviací izolované. Ne ?e by bylo v?dy prosp??né je propojovat, ka?dý je z jiného oboru a cílové oblasti jsou rozdílné. Jde o to, ?e sm?rem ven, nap?íklad k zahrani?ním investor?m, nep?sobí dostate?n? masivn?. Celek, tedy ?eská ekonomika, tak zvenku vypadá jako, mírn? ?e?eno, nezajímavá. A to je hlavní problém, který by na?e nová strana cht?la ?e?it. Chceme, aby na?e ekonomika získala novou pov?st, na její? úrove? byla p?ed patnácti lety zvyklá. ;


Není další text k článku