AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Aktuální sdělení - nepřehlédněte !
Program strany - vize
18. ledna 2020  

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realizačních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivních deviací udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2020.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2025 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovník?, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zam?stnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí nové zaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mládež a snížily tak pravděpodobnost, že se nechá svést na cestu nicnedělání, případně drog a dalších kriminálních činností.
 • Zaměříme se na vytvoření, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, například Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, protože většina malých firem o svá vývojová centra už dávno přišla. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních součástek a komponentů, s dodavateli software a dalšími subjekty, které tvoří množinu dodavatelů nutných pro tvorbu konečných hi-tech produkt?. Všechna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvořit síťový systém téměř podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dalšími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí přizpůsobit i systém vzdělávání, a to od 6. třídy základních ?kol.
 • Budeme maximálně propagovat využívání výměnných pobyt? mládeže a pracovník? za účelem získávání praxe, vzdělávání a především získávání dovedností. Vše by přitom mělo být zacíleno na přínos těchto pobytů ke zkvalitňování našeho vývoje a výroby se zaměřením na konkurenceschopnost, inovace a myšlenkové predátorství našich lidí.
 • Nebudeme se však vyhýbat žádným jiným problémům naší společnosti, zdánlivě s návratem konkurenceschopnosti české ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní péče, systém předškolní péče o děti, kultura, média, zábava a celé spektrum služeb, to vše musí vytvářet kvalitní podmínky pro život v české republice. Jinak naše děti technicky připravíme pro budoucí zaměstnání a ony s těmi znalostmi vyrazí do světa. Nejsme proti tomu, aby naše děti pracovaly v zahraničí, jde ale o to, že ty, kdo jsou nyní v produktivním věku, musí někdo zabezpečit, až zestárnou. Proto naopak uvítáme, kdy? se k nám podaří přilákat talentované lidi ze zahraničí.
 • *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Těm, kteří považují současné politické hrátky za přechodný jev a myslí především na budoucnost svých dětí
  18. ledna 2020  

     Také máte pocit, že současné politické strany se málo věnují rozvoji IT, hi-tech technologií a nových trendů v oblasti vědy a techniky s dopadem do výroby? Že naše země v těchto oborech zaostává za nejrozvinutějšími státy světa?
     Věda a technika na té nejvyšší úrovni ovšem často předznamenávají budoucí úspěch každé země v globálním svtě, stávají se měřítkem jejího ocenění a přispívají k rozvoji dalších odvětví společenského života.
     Na?e zem? v konkurenci nejvysp?lej?ích stát? nepropadá, ale rozhodn? ani nevzkvétá. P?itom práv? jednotlivé ?eské ruce a jednotlivé ?eské mozky se ve sv?t? mnohdy t??í skv?lé pov?sti. Je t?eba posunout se dál, vý? a razantn? kup?edu.
     Nov? vznikající Strana pozitivních deviací si klade za cíl prosadit práv? tyto neprávem opomíjené hodnoty. Rozvoj moderních technologií pova?ujeme za jeden z klí?ových krok? k znovunastolení konkurenceschopnosti ?eské republiky v globálním sv?t?.
  Máme potenciál se pom??ovat s t?mi nejlep?ími! Jen musíme na?im kreativním, mladým lidem poskytnout dostate?ný prostor, kvalitní podmínky a dobré zázemí. A také jim pomáhat vyráb?t to, co oni vymyslí. A za?ít musíme u? tam, kde se geniální mozky budoucnosti rodí: ve ?kolách, ?kolních krou?cích i zájmových organizacích.
     Nejsme politickou stranou, která se bude ha?te?it se soupe?i na levici ?i pravici. Nehodláme se ú?astnit nikdy nekon?ících p?tek, mnohdy o neuchopitelné detaily. Neusilujeme o výnosné posty v parlamentu, Senátu a vlád?. Na?ím cílem je v?emi dostupnými prost?edky podporovat rozvoj technologií 21. století a jejich za?len?né do ka?dodenního ?ivota na?í zem?.
     Pokud budeme úsp??ní, ?eská republika se bude op?t nenápadn?, ale bez ustání posouvat mezi elitu sv?tového spole?enství. A v zemi, která za?ne prosperovat ekonomicky, bude mnohem snaz?í prosazovat i programy sociální, ob?anské ?i kulturní. A co je d?le?ité - op?t budeme moci svobodn? rozhodovat o tom, kde, co a pro koho, se v na?í zemi bude vyráb?t nebo stav?t.
     Na t?chto stránkách budete pr?b??n? nalézat na?e názory a návrhy cest, kterými by se na?e zem? p?i své obnov? m?la ubírat. Pomozte nám vybrat ty nejlep?í, abychom p?i putování za perspektivní budoucností krá?eli p?ímo, bez oklik, zdr?ení a slepých uli?ek.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Ukrajina vs Rusko
  17. ledna 2020  

  Ukrajina, ale i EU i my, dostaneme Rusko na kolena, když budeme ekonomicky vyspělejší, když nás, naší vyspělejší ekonomiku a chytřejší mozky, Rusko bude potřebovat, když bude potřebovat naše hi-tech komponenty do raket, do zbraní, na stůl, do rukou, do výroby. Rychlý vývoj technologií k tomu dává obrovskou příležitost. Na kterou nedovedeme adekvátně zareagovat. Tímto artiklem nejsou půjčky Kellnera, nejsou to ani obří moskevská administrativní centra, řízení taxislužby, slevomaty, Karlovy Vary a pod. Zároveň je třeba se zamyslet proč v dnešním světe existuje tolik mladých kluků, kteří během měsíce pojmou válčení jako obživu, dobrodružství a X-trémní sport. Dává jim společnost životní naději, že budou mít ve 30-ti byt, auto a zajištěnou rodinu? Ne. Ani náhodou. Dává jim jen jistotu na sračkový život, pokud se jim nepodaří proniknout mezi elitu, do stínové ekonomiky, do světa zločinu a nebo získají post posluhovačů těch horních 10%. Ti co mají o co přijít, obvykle neradi válčí.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Úvodní slovo
  24. srpna 2022  

  .... Podstatné je to, že "ostrůvky pozitivních deviací" tady existují, jejich po?et u? ale p?íli? neroste. Je to pochopitelné, startovat nové aktivity v krizi je hodn? obtí?né. V?t?ím problémem je ale to, ?e tyto ostr?vky pozitivních deviací jsou izolované. Ne ?e by bylo v?dy prosp??né je za ka?dou cenu propojovat, jsou z r?zných obor? a také cílové oblasti jsou rozdílné. Jde ale o to, ?e sm?rem ven, k zahrani?ním investor?m, nep?sobí dostate?n? masivn?. Celek, tedy ?eská ekonomika, tak navenek vypadá, mírn? ?e?eno, nezajímav?. A to je hlavní problém, který by na?e nová strana cht?la ?e?it. Chceme, aby na?e ekonomika získala zp?t pov?st, na její? úrove? byla p?ed patnácti lety zvyklá. A samoz?ejm? ji posunout na vy??í level. Bereme jen ty firmy a aktivity, které p?e?ijí ve zdraví rok 2020.

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  Konec aktuálního sdělení  Lituji, ale nenalezl jsem žádný záznam ....
   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz