AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Zkusme to jinak

Cinkejte USBé?ky
21. srpna 2013  

Vá?ení p?átelé, pro zalo?ení nové politické strany je podle zákona ?. 424/1991 t?eba p?ilo?it k návrhu na registraci strany u Ministerstva vnitra petici alespo? jednoho tisíce ob?an? po?adujících, aby strana vznikla, a to s uvedením jména, p?íjmení, data narození, bydli?t? a podpisu. Budeme Hi-Tech strana, ale internetovou petici se mi pou?ít nechce. P?i p?ípadných sporech jsou s tím problémy. Zva?te, jak m??ete pomoci, a dejte v?d?t na tlf. 720 456 540 a nebo je?t? lépe na spdev @ bene.cz. Formulá?e petice by ji? dnes m?ly být dostupné na www.spdev.cz - Dokumenty. Díky. Stanovy, cíle, podrobné vysv?tlení apod. budou rychlostí blesku zve?ej?ovány na webu strany www.spdev.cz. Tedy hlavní sd?lení: Myslíme to vá?n?. Kdy? ne te? tak u? nikdy. A necinkejte pro nás klí?i, máte p?ece USB klí?enky. Nebudeme strana levá, pravá, marxistická apod., budeme nová Hi-Tech strana lidí, co cht?jí vstoupit do roku 2020 jako ob?ané pln? konkurenceschopné ?eské republiky. Sou?asní politici na takové ?e?ení nemají ?as. Bojují toti? o moc. A bojují a? moc.

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.


AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz