AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Cíle strany

Cíle - program strany
17. ledna 2020  

 • Inicializovat zpracování analýzy období posledních dvaceti let a na tomto zpracování se aktivně podílet. Cílem této analýzy je rozkódovat chyby a příčiny současného zaostávání naší ekonomiky, se zaměřením na ztrátu konkurenceschopnosti a růstu v podmínkách rozvoje nových technologií.
 • Mapovat zbytky či nové zárodky úspěšných tvůrčích, vývojových, realiza?ních a výrobních aktivit, které jsou výhledově schopné kladné výsledky pozitivní deviace udržet a dále rozvíjet, a to v horizontu roku 2025.
 • Analyzovat, zobecňovat a zkoumat podmínky, které pomáhají vzniku a rozvoji těchto pozitivních deviací s cílem tyto podmínky maximálně zlepšovat a vytvářet další prvky této podnikatelské atmosféry umožňující, aby se tyto ostrůvky slévaly do větších ostrovů a v roce 2025 tvořily základ naší ekonomiky.
 • S maximálním důrazem se přitom budeme zaměřovat na vzdělávací systém a celý vzdělávací proces s cílem podpořit kladné prvky současného systému. V tomto smyslu se zaměříme na nové formy vzdělávání, e-learningu a především na systém celoživotního vzdělávání s velkým důrazem nejen na získávání základních a odborných znalostí, ale také dovedností a na možnosti získávání praxe v úspěšných firmách a organizacích.
 • Budeme se zaměřovat na moderní formy zaměstnávání pracovník?, inicializovat vznik nové legislativy umožňující různé formy distančního zaměstnávání a virtuálních pracovních poměrů a na možnost tyto nové formy vzájemně kombinovat. Budeme podporovat myšlenky a aktivity týkající se svobodné práce. Pro obtížně zaměstnatelné občany budeme hledat nové formy zaměstnávání, tak aby lépe odpovídaly jejich schopnostem, možnostem a jejich přirozenému naturelu.
 • Budeme vytvářet zcela nové příležitosti pro talentovanou mládež a pro děti zajímající se o robotiku, výzkum a kreativní tvorbu. Chceme inicializovat zřetelnou explozi dětských technických soutěží a akcí podporujících tvořivost a technické myšlení.
 • Budeme prosazovat, aby se ve školství podporovaly všechny moderní výukové metody, e-learning, používání tabletů a počítačů s možností učit děti, které nemohou být přímo ve škole přítomny, a děti, které vyžadují speciální přístupy a způsoby výuky.
 • Pro talentovanou mládež, která ukončila základní vzdělání nebo odbornou školu či absolvovala úspěšně maturitu a nemá ambice pokračovat na vysoké škole, zajistit hladký přechod do stavu, kdy může úspěšně nastoupit do zaměstnání. Tedy podporovat vznik moderního hi-tech učňovství, spojeného zároveň s praxí. Chceme, aby si zaměstnavatelé mohli budoucí prvozaměstnance vybírat již v průběhu této výuky, aby je případně mohli podporovat a směrovat jejich dovednosti ke svým potřebám a požadavkům. Chceme inicializovat něco jako trh, aukce, schopné mládeže, kde by to byli zaměstnavatelé, kteří by se prali o žadatele a ne naopak.
 • Budeme podporovat vznik nových technologických center, farem, víkendových farem a center IT siting, které by upoutaly neukotvenou mláde? a sní?ily tak pravd?podobnost, ?e se nechá svést na cestu nicned?lání, p?ípadn? drog a dal?ích kriminálních ?inností.
 • Zam??íme se na vytvo?ení, s pomocí technologických center, IT farem a specializovaných farem, nap?íklad Chem farem, nový, sdílený systém aplikovaného výzkumu, proto?e v?t?ina malých firem o svá vývojová centra u? dávno p?i?la. Tato výzkumná centra budou propojena s dodavateli progresivních sou?ástek a komponent?, s dodavateli software a dal?ími subjekty, které tvo?í mno?inu dodavatel? nutných pro tvorbu kone?ných hi-tech produkt?. V?echna tato propojení budou multidisciplinární, mezinárodní, reálná i virtuální a budou tvo?it síťový systém tém?? podobný Facebooku.
 • Budeme podporovat moderní výrobu, která pracuje se systémem Rapid product development, Rapid prototyping, Rapid tooling a dal?ími moderními nástroji výroby. Tomuto systému výroby se musí p?izp?sobit i systém vzd?lávání, a to od 6. t?ídy základních ?kol.
 • Budeme maximáln? propagovat vyu?ívání vým?nných pobyt? mláde?e a pracovník? za ú?elem získávání praxe, vzd?lávání a p?edev?ím získávání dovedností. V?e by p?itom m?lo být zacíleno na p?ínos t?chto pobyt? ke zkvalit?ování na?eho vývoje a výroby se zam??ením na konkurenceschopnost, inovace a my?lenkové predátorství na?ich lidí.
 • Nebudeme se v?ak vyhýbat ?ádným jiným problém?m na?í spole?nosti, zdánliv? s návratem konkurenceschopnosti ?eské ekonomiky nesouvisejícím. Mzdy, doprava, bydlení, zdravotní pé?e, systém p?ed?kolní pé?e o d?ti, kultura, média, zábava a celé spektrum slu?eb, to v?e musí vytvá?et kvalitní podmínky pro ?ivot v ?eské republice. Jinak na?e d?ti technicky p?ipravíme pro budoucí zam?stnání a ony s t?mi znalostmi vyrazí do sv?ta. Nejsme proti tomu, aby na?e d?ti pracovaly v zahrani?í, jde ale o to, ?e ty, kdo jsou nyní v produktivním v?ku, musí n?kdo zabezpe?it, a? zestárnou. Proto naopak uvítáme, kdy? se k nám poda?í p?ilákat talentované lidi ze zahrani?í.
 •  
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz