AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Proč právě teď?

Poslední zvon?ní
19. září 2013  

Otázka trochu pod pás, proto?e u? je pozd?. Kdy? v 90. letech ekonomika stoupala vzh?ru, v?ichni jsme si mysleli, ?e to potrvá v??n?. Pak se to zahoupalo, ale nikdo tomu obratu nev?noval pozornost. V??ili jsme, ?e to je jen mírná odchylka. No a nebyla. Nechali jsme se ukolébat tím, ?e vstupujeme do EU a ?e se to tím vstupem spraví. Nespravilo. Naopak jsme za?ali mít díky vstupu do EU mnoho dal?ích úkol? a starostí s fondy, evropskými standardy výrobk?, ?e?ili jsme Tuzemák, bu?ty a v?elijaké blbosti. Pak p?i?la krize a my jsme se pomalu smí?ili s tím, ?e jsme ocásek n?mecké ekonomiky a ?e kdy? si v N?mecku p?ouknou, dojde to a? k nám. V?eho, co bylo úsp??né, jsme se zbavili, prodali to a to, co nefungovalo, se postupn? dokradlo a nebo vyhnilo. Tak n?jak nás p?estalo trápit, ?e nic moc sami nevymý?líme, nevyrábíme a ?e tedy jen tak p?icmrdáváme. Tento postoj a stav je ale dlouhodob? neudr?itelný. Jestli?e si na n?j zvykneme, jestli?e se s tímto stavem smí?íme, u? to nep?jde vrátit zp?t. V dob? dne?ního rychlého vývoje technologií je i krátkodobé zaváhání smrtelné. A tak si myslíme, ?e je nejvy??í ?as na budí?ek. P?i startu raketoplánu je vypo?ítáno ur?ité ?asové okno, ve kterém se musí start stihnout. A na?e ekonomika má na probuzení u? jen dejme tomu poslední t?etinu toho okna. Tak?e skute?n? budí?ek na poslední chvíli.

Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

Konkurenceschopnost ?R - Pro? do toho musíme jít!
07. září 2013  

Cituji - Hospodá?ské noviny.
?esko se tak v ?eb?í?ku ocitlo za Ázerbájd?ánem nebo Portorikem a stále ní?e se propadá u? od roku 2009, pí?e deník Hospodá?ské noviny. Za ?výcarskem svá lo?ská umíst?ní na druhé a t?etí p?í?ce obhájily Singapur a Finsko. P?í?inou poklesu konkurenceschopnosti ?R je podle expert? WEF hlavn? ?patné fungování státu a jeho institucí. Ned?v?ra v politiky a stát je ni??í ne? mezi ?eskými podnikateli a mana?ery na sv?t? u? jen v Argentin? a Libanonu. Ze zprávy WEF také vyplývá, ?e v ?esku je t?eba zlep?it kvalitu vzd?lávání a posílit na ?kolách n?které obory. Podnik?m vadí rovn?? neustále se m?nící systém zdan?ní a nepru?ný trh práce, tedy p?edpisy zt??ující propou?t?ní a najímání nových zam?stnanc?, napsaly HN. ?eb?í?ek konkurenceschopnosti zemí podle WEF

Leto?ní po?adí - Stát - Umíst?ní minulý rok

 • 1. ?výcarsko 1.
 • 2. Singapur 2.
 • 3. Finsko 3.
 • 4. N?mecko 6.
 • 5. USA 7.
 • 6. ?védsko 4.
 • 7. Hongkong 9.
 • 8. Nizozemsko 5.
 • 9. Japonsko 10.
 • 10. Velká Británie 8.
 • 46. ?eská republika 39.
 • 78. Slovensko 71.
 • 148. ?ad 139.
 • Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

  EU má budí?ek - chce být Silicon Valley
  10. října 2013  

  Evropa by nem?la být závislá na p?ístrojích vyrobených na východ? a produktech velkých korporací ze západu, ale m?la by být kontinentem se svou vlastní zna?kou. Myslí si eurokomisa?ka Neelie Kroes a rozjí?dí novou iniciativu na podporu evropských IT firem a p?edev?ím startup?. Ký?eným výsledkem je podpora vzd?lání v IT oborech, zavedení tzv. startupových víz po vzoru USA nebo nová funkce ?éfa digitálních a inova?ních aktivit v ka?dé evropské zemi. Tyto a dal?í kroky by m?ly napomoci tomu, aby evrop?tí odborníci neprchali se svými nápady do amerického Silicon Valley, nebo naopak do Asie.

  ?lánek - Zive.cz

   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz