AMAVET Edovacesta.cz SPDev.cz AMAVET Šumperk Robo club
SPDev - Strana
Pozitivních DEViací


  
 
 
 
 
 
 
počítadlo.abz.cz
Rychlý výběr:  
Naše kuchařka

Na?e kucha?ka
10. října 2013  

K p?íprav? pot?ebujete:

 • Chytré a kreativní odvá?livce. Nebojte se, je jich dost. V diskuzích na Facebooku ?asto n?kte?í chybí, proto?e d?lají mnohem u?ite?n?j?í práci. P?ibývají ale velmi rychle spole?né pracovní kancelá?e, HUBy, kreativci se scházejí, jak se dá, existují Startup týmy, kluby a dal?í vychytávky.
 • Talentovanou mláde?. Tak té jsou v populaci tak 4 %, mezi mladými t?eba i 8 %. Tyhle lidi poznáte podle toho, ?e jim nerozumíte. Mluví takovou divnou ?e?í a tou va?í pohrdají. Jste pro n? historie, bez které se obejdou, maximáln? jste intendant, který jim zaji?ťuje stravu a bydlení.
 • Potom je t?eba uv??it. Uv??it, ?e, jak jsme kdysi ?íkali, ty kapitalisty do?eneme. Nejhor?í je, ?e u? nás p?edb?hli nejen ti kapitalisté, ale tém?? v?ichni. V Malajsii jsou robotické sout??e oblíbené asi jako ve ?pan?lsku bý?í zápasy. Proto je také ?pan?lsko tam, kde je.
 • Nakonec u? to chce jen být jedním z nás. Tedy fandit na?í Stran? pozitivních deviací, nic víc.
 • Více informací, přílohy, tisk Autor, zdroj : Tomá? Smutný

  Stanovy strany - Pracovní verze ke sta?ení.
  08. října 2013  

  Pracovní, tém?? ?istá verze Stanov strany je ke sta?ení v sekci Dokumenty (horní li?ta). Ve?keré p?ipomínky na n?který z kontakt? uvítáme.

   
  .:  Daruj přes PyPal  :.
  ;
  .:  N o v i n k y  :.


  AMAVET z.s. spdev@edovacesta.cz